medarbetarskap

Metoderna för att utveckla medarbetarskap skiljer sig inte i stort från metoderna för ledarskapsutveckling, annat än att här har vi medarbetarna och arbetsgrupperna som huvudfokus. På samma sätt som ovan kommer vi överens om lämplig metod utifrån frågeställning och utvecklingsbehov.

Handledning, individuellt eller i grupp

Handledning syftar till att stärka de handledda i yrkesrollen och öka den professionella kompetensen genom aktiv reflektion, teoretisk fördjupning samt problemlösning. Med utgångpunkt i de frågeställningar de handledda dagligen har att hantera planeras lämpligt upplägg. Handledning kan också med fördel användas för att integrera ny kunskap och inspirera tillämpning efter utbildning.

Coachning

Coachning är en aktiv, lösningsfokuserad och systematiskt process som är inriktad på att främja klientens lärande, utveckling och handlingskraft. Tillsammans samarbetar klient och coach om att skapa bästa möjliga förutsättningar för klientens utveckling. Coachning resulterar i handling och utveckling som omsätts direkt i vardagen då klienten tillämpar nya kunskaper och färdigheter mellan sessionerna.

Grupputveckling

Grupputveckling innebär att tillsammans reflektera, identifiera och skapa förutsättningar för att utvecklas till en effektiv grupp. Sådana förutsättningar handlar att fastställa mål och syfte, klargöra struktur och roller, utveckla bra arbets- och beslutsprocesser samt lägga grunden till ett gott samarbete och kommunikation. För att mäta gruppens utveckling på vägen fram mot effektivt samarbe använder vi GDQ, ett redskap som har utvecklats av Susan Wheelan med IMGD (Integrated Model of Group Development) som teoretisk bas. GDQ mäter . Instrumentet har genomgått omfattande vetenskapliga prövningar och har en god validitet.

Konflkthantering

Stöd till medarbetare att hantera meningsskiljaktigheter, samarbetssvårigheter eller konflikter på ett funktionellt sätt

.