ledarskap

Vi erbjuder olika former för ledarskapsutveckling, både för den enskilda chefen och för ledningsgrupper. Val av metod gör vi tillsammans utifrån frågeställning och utvecklingsbehov.

Chefshandledning

Handledning för chefer kan ges både individuellt och i grupp. Syftet är att utveckla chefen i sin roll och öka den professionella kompetensen, men handledning kan också med fördel användas för att integrera ny kunskap och inspirera tillämpning efter utbildning.

Chefscoachning

Chefscoachning är en aktiv, lösningsfokuserad och systematiskt process som är inriktad på att främja chefens lärande, utveckling och handlingskraft. Arbetssättet grundar sig på en jämlik relation mellan chef och coach, där båda samarbetar om att skapa bästa möjliga förutsättningar för chefens utveckling.

Konsultation

Konsultation kring särskilda frågeställningar som behöver komma till lösning. Processen pågår tills dess att chefen anser att frågan är hanterbar eller löst.

Ledningsgruppsutveckling

Ledningsgrupputveckling innebär att tillsammans reflektera, identifiera och skapar de förutsättningar som gruppen behöver för att utvecklas till en effektiv och produktiv ledningsgrupp. Sådana förutsättningar handlar att fastställa mål och syfte, klargöra struktur och roller, utveckla bra arbets- och beslutsprocesser samt att skapa det sociala

sammanhang som gruppens skall arbeta i tillsammans. 


För att mäta gruppens utveckling på vägen fram mot effektivt samarbe använder vi GDQ, ett redskap som har utvecklats av Susan Wheelan med IMGD (Integrated Model of Group Development) som teoretisk bas. GDQ mäter . Instrumentet har genomgått omfattande vetenskapliga prövningar och har en god validitet.