Tj​änster för företag och organisationer

Att bygga en rubust och gynnsam organisation där ledare och medarbetare mår bra, trivs och presterar är något som sker hela tiden och inte enbart vid speciella tillfällen. Det handlar om att långsiktigt skapa förutsättningar för individer och grupper att göra ett gott jobb genom att staka ut en gemensam riktning för arbetet och väcka drivkraft och engagemang för de uppgifter som driver verksamheten. Arbetplatser som tillgodoser individens behov av samhörighet, kompetens och självständighet bidrar avgörande till individens egen motivation till att göra ett bra jobb.

Ledarskap och medarbetarskap kan dels ses som en uppsättning beteenden och egenskaper hos ledare och medarbetare som är observerbara och utvecklingsbara. Man kan också betrakta ledarskap och medarbetarskap som en process och ett samspel där ledare och medarbetare agerar utifrån den situation de befinner sig i med andra involverade personer och deras beteenden. Oavsett så är det beteenden vi på olika sätt utvecklar då vi önskar utveckla ledarskap och medarbetarskap i organisationer, beteenden som är önskvärda och nödvändiga för att verksamheten skall uppnå framgång.